Warunki handlowe sklepu

1Regulamin (obowiązujący od dn. 25.12.14r.)

1Polityka prywatności

1Nota prawna

1Polityka Cookies

1Regulamin (obowiązywał do 24.12.14r.)Regulamin

(Obowiązujący od dn. 25.12.14r.)


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.mlynkidozboza.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem najpóźniej przed złożeniem zamówienia w Sklepie, natomiast złożenie zamówienia oznacza jego akceptację.


Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.mlynkidozboza.pl.
 • Sprzedawca – właściciel Sklepu, firma NATULUX Sławomir Słowiński z siedzibą pod adresem: 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75.
 • Strona – administrowana przez Sprzedawcę strona internetowa, dostępna pod adresem http://www.mlynkidozboza.pl , przez którą Klient może złożyć zamówienie.
 • Sklep – sklep, którego właścicielem jest firma NATULUX Sławomir Słowiński prowadzący sprzedaż wysyłkową oraz stacjonarną, w ramach której Klient ma możliwość nabywania Towarów.
 • Formularz zamówienia – skrypt będący częścią sklepu, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienie w Sklepie i podaje dane do faktury i wysyłki towaru.
 • Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

1

Informacja o sprzedawcy

Strona internetowa dostępna pod adresem http://www.mlynkidozboza.pl administrowany jest przez firmę NATULUX Sławomir Słowiński z siedzibą pod adresem: 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 58822, numer NIP 727-184-72-78, REGON: 100624186 zwaną dalej Sprzedawcą, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2

Zakres i miejsce działalności

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez stronę internetową pod adresem http:// www.mlynkidozboza.pl, zwaną dalej Stroną oraz w biurze handlowym w siedzibie firmy NATULUX. Sklep działa wyłącznie na obszarze Polski i nie realizuje zamówień na adres dostawy poza granicami Polski.

3

Klient

Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


4

Towary

Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały sprowadzone na rynek Polski legalnie. Właściwości każdego towaru zamieszczone są na odpowiedniej, opisującej go podstronie strony http:// www.mlynkidozboza.pl.


5

Ceny

Wszystkie ceny umieszczone na Stronie Sklepu są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

Ceną wiążącą dla stron jest cena widoczna dla Klienta podczas składania zamówienia przez Stronę oraz w przesłanym mu drogą emailową potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku zamówień złożonych drogą telefoniczną wiążącą ceną jest cena podana Klientowi przez Sprzedawcę podczas składania zamówienia.

W przypadku zamówionych produktów, których łączna wartość przekracza wartość 300zł, koszty dostawy towarów zamówionych przez Klienta do miejsca przez niego wskazanego na terenie Polski pokrywa Sprzedawca.

Ceny produktów podane na Stronie są aktualne i obowiązują do odwołania.


6

Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania ze Strony korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0., monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script. Szczegółowe informacje na temat polityki stosowania plików Cookies przez Stronę znajdują się w dziale „Polityka Cookies”(kliknij, by przejść).

Należy mieć na uwadze, że wygląd Strony, prezentowane na niej zdjęcia towarów i filmy mogą się różnić w zależności od używanego przez Klienta komputera, ustawień jego parametrów oraz oprogramowania.


7

Zamówienia

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez funkcjonalności udostępnione na Stronie http://www.mlynkidozboza.pl (przez wypełnienie pól tzw. formularza zamówienia), złożone emailem na adres pl@eujuicers.com lub telefonicznie pod numerami: 42 279 40 24 lub 502 364 923.

Takie zamówienie zawierać powinno: imię i nazwisko zamawiającego; jego numer telefonu i adres emailowy; adres dostawy; nazwy, ceny i ilość zamawianych produktów; wybraną formę płatności.

W trakcie składania zamówienia przez Stronę http://www.mlynkidozboza.pl konieczne jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

Zamówienia przez Stronę można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Złożone w ten sposób zamówienie potwierdzane jest automatycznym emailem wysyłanym na adres emailowy podany w zamówieniu. Potwierdzenie to wysyłane jest niezwłocznie po poprawnym zakończeniu wszystkich etapów składania zamówienia przez Stronę tj. wypełnieniu formularza zamówienia. Zawiera ono wszystkie dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia a także ceny i ilość zamawianych produktów i wybraną przez Klienta formę płatności.

Potwierdzenie to jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, chyba że w wypełnionych przez Klienta danych znajduje się błąd lub niejasność. Wówczas Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Jednocześnie Sprzedawca podejmie próby kontaktu z Klientem emailowo lub telefonicznie.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

Zamówienia drogą emailową można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu, jednak potwierdzenie jego przyjęcia zamówienia nastąpi w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30 – 16:00, nie później niż 24 godzin roboczych od jego złożenia przez Klienta.

Zamówienia złożone drogą emailową potwierdzane są przez pracownika Sklepu w osobnym emailu wysyłanym na adres, z którego złożono zamówienie(o ile Klient nie prosił inaczej). Potwierdzenie to jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.

Zamówienia telefoniczne składać można od poniedziałku do soboty w godzinach 8:30 – 18:00. Zamówienia złożone telefoniczne potwierdzane są słownie przez pracownika Sklepu niezwłocznie w trakcie trwania rozmowy. Potwierdzenie to oznacza przyjęcie zamówienie do realizacji.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient powinien sprawdzić jego zgodność z dokonanym zamówieniem, w szczególności co do danych identyfikacyjnych Klienta, oznaczenia towaru, ceny, sposobu zapłaty i miejsca dostawy. W przypadku stwierdzenie rozbieżności z zamówieniem lub innych niezgodności Klient powinien możliwie jak najszybciej zgłosić swoje zastrzeżenia do Sprzedawcy – drogą emailową, telefonicznie lub osobiście w biurze handlowym Natulux.

Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu do momentu wysyłki towaru przez Sklep. W tym celu należy wysłać powiadomienie drogą emailową lub telefoniczną.

W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Klienta Sprzedawca przyjmuje, że Klient nie wnosi zastrzeżeń do treści przesłanego mu Potwierdzenia.

Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie równocześnie jako jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Natulux danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. Szczegółowe informacje na temat sposobie gromadzenia i wykorzystywania przez Sklep danych osobowych znajdują się w dziale „Polityka Prywatności”(kliknij, by przejść).


8

Umowa kupna sprzedaży

Umowę kupna sprzedaży uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z regulacjami opisanymi w pkt 7 tj. wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail Klienta podany w przysłanym przez niego Zamówieniu lub ustnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia drogą telefoniczną, jeżeli zamówienie składane było w tej formie.


9

Dokumentacja zakupów

Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są faktury VAT z wykorzystaniem danych Klienta podanych przez niego w złożonym zamówieniu. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Klient otrzymuje oryginał faktury w wersji papierowej wraz z zakupionym towarem.

W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

10

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:

W momencie odbioru towaru:
 • Za pobraniem - gotówką do rąk kuriera w momencie otrzymania Towaru, 
 • Gotówką do rąk pracownika Sklepu – w przypadku odbioru towaru w biurze handlowym NATULUX, 
Przed wydaniem towaru:
 • Przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy tj. mBank nr rachunku 64 1140 2004 0000 3902 5903 1353, NATULUX. 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta i nazwę zamówionego Towaru lub numer zamówienia. 
W systemie ratalnym:
 • Za pośrednictwem usługi kredytowej eRaty firmy Santander – więcej informacji na jej tutaj.
 • za pośrednictwem usługi kredytowej BGŻ BNP Paribas – więcej informacji na jej tutaj
Klient dokonuje wyboru formy płatności zaznaczając ją w formularzu zamówienia na Stronie lub informując o tym w zamówieniu emailowym lub telefonicznie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy nie zostało ono opłacone przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia i nie powiodły się próby kontaktu z Klientem.

11

Czas realizacji i dostawy zamówienia

Czas realizacji zamówienia tj. czas od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia, do momentu otrzymania towaru przez Klienta standardowo nie przekracza 2 dni roboczych. Wyjątkiem są zamówienia, w których Klient wybrał sposób płatności przelewem na konto Sprzedawcy lub poprzez system ratalny. Wówczas czas realizacji zamówienia może być dłuższy z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.

W wyjątkowym przypadku, gdy zamówiony przez Klienta towar jest aktualnie wysprzedany, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony emailowo lub telefonicznie o przewidywanej dacie dostawy i możliwości rezygnacji z zamówienia.

Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z zakupu i anulować zamówienie, z otrzymaniem zwrotu pełnej zapłaconej ceny. W przypadku, gdy zdecyduje się on na rezygnację z zakupu Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania informacji o decyzji Klienta oraz numeru konta bankowego, na który ma być przelana należność, zwróci otrzymaną zapłatę w całości.

Standardowo w przypadku zamówień potwierdzonych w dniu roboczym przed godz. 15:00, wysyłka towaru następuje tego samego dnia, a doręczenie do Klienta - kolejnego dnia roboczego. Dotyczy to zamówień, w których Klient wybrał formę płatności za pobraniem tj. gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru. Takie zamówienia złożone i potwierdzone po godz. 15:00 wysyłane są następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata na konto” wysyłka towaru pod wskazany przez Klienta adres następuje w dniu roboczym, w którym do godz. 15:00 na konto Sprzedawcy wpłynie pełna cena zamówionego przez Klienta towaru. Dostawa towaru do Klienta następuje na drugi dzień roboczy. Jeżeli wpłata od Klienta wpłynie dnia roboczego po godz. 15:00, wówczas Sklep dokona wysyłki towaru następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności poprzez system ratalny wysyłka towaru do Klienta następuje w dniu roboczym, w którym do godz. 15:00 Sklep otrzyma emailowe powiadomienie z banku o zawarciu umowy kredytowej z Klientem. Doręczenie towaru do Klienta następuje na drugi dzień roboczy.

12

Sposób dostawy

Zakupiony towar jest dostarczany Klientowi na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Wszystkie przesyłki o wartości przekraczającej 300zł, wysyłane przez Sklep za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS są ubezpieczone.

Wszystkie przesyłki o wartości przekraczającej 300zł, wysyłane przez Sklep za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS są ubezpieczone.

Standardowo dostawa towaru do Klienta odbywa się na drugi dzień roboczy od dnia wysyłki towaru przez Sklep.

Z chwilą wysyłki towaru, na podany w zamówieniu przez Klienta adres email, wysłana zostaje automatyczna wiadomość email z systemu firmy kurierskiej UPS. Wiadomość ta zawiera powiadomienie o nadaniu paczki, numer przesyłki oraz link do strony umożliwiającej śledzenie statusu doręczenia.

Kurier podejmuje trzy próby doręczenia przesyłki w ciągu trzech kolejnych dni roboczych. Za pierwszym razem, jeżeli nie zastanie Odbiorcy, zostawia awizo. Kolejną próbę dostawy podejmie następnego dnia roboczego. Jeżeli kurier ponownie nie zastanie odbiorcy, zostawi kolejne awizo. Tym razem na awizie wskazuje miejsce, gdzie Odbiorca może odebrać przesyłkę. Należy ją odebrać w terminie do 4 dni od daty wystawienia 2-go awiza. Po 4 dniach następuje zwrócenie produktu do Sprzedawcy i anulowanie zamówienia.

Sklep przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne braki jakościowe (np. uszkodzenia) i ilościowe dostarczanego towaru, a także stan i zawartość przesyłki.

Zaleca się, aby, odbierając towar, Klient sprawdził, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (rozerwań opakowania, wgnieceń, śladów przepakowania, itp.). Spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacji ułatwi ustalenie ewentualnej odpowiedzialności firmy kurierskiej.

13

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art.27 ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, przesyłając stosowne oświadczenie pisemnie, drogą emailową (na adres pl@eujuicers.com) lub pocztową (na adres siedziby firmy podany w § 1 niniejszego Regulaminu) w terminie czternastu (14) dni od odebrania towaru. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca wyśle Klientowi pisemne potwierdzenie jego otrzymania tę samą drogą, jaką otrzymał oświadczenie od Klienta.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient może wykorzystać wzór pisma, który otrzymuje w wersji papierowej wraz z zakupionym Towarem lub pobrać go w wersji elektronicznej z naszej strony (kliknij, aby pobrać i zobaczyć).

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia.

Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania oraz kartę gwarancyjną i fakturę.

Jeżeli Klient użytkował towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej funkcjonalności, doprowadzając do zmniejszenia jej wartości, wówczas Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionych z tego tytułu strat, zgodnie z art. 34 ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do siedziby firmy Natulux (tj. Natulux, ul. Wersalska 47/75, 91-203 Łódź). Koszt odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta lub otrzymania od Klienta dowodu jego wysłania.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy kupujących będących przedsiębiorcami, którzy dokonali zakupu posługując się danymi prowadzonej działalności gospodarczej.

14

Odpowiedzialność z tytułu Rękojmi

Firma Natulux odpowiada z tytułu Rękojmi za wady oraz niezgodność Towaru z umową, jeżeli takowe wystąpią, na podstawie obowiązujących przepisów prawa przez okres dwóch (2) lat od dnia otrzymania Towaru przez Klienta, z zastrzeżeniem zdania następnego.

W stosunkach, w których stroną umowy sprzedaży ze Sprzedawcą nie jest konsument, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w trybie art. 558 § 1 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru.

Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy Klient o niej wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. W szczególności mowa, o wadach Towarów używanych lub niepełnowartościowych oferowanych przez Sprzedawcę w promocyjnych cenach, w opisie których znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na ten tych wad.

Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedawcy widniejący w § 1 niniejszego regulaminu.

Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, albo stosowanego obniżenia ceny, bądź też odstąpienia od umowy i zwrotu poniesionych kosztów Towaru.

Firma Natulux zobowiązuje się do odpowiedzi na żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem określających rodzaj niezgodności.

15

Warunki gwarancji

1. Sprzedawca udziela gwarancji sprawnego działania sprzętu w okresie wskazanym w Karcie Gwarancyjnej, licząc od dnia otrzymania sprzętu przez Klienta. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych, naczyń i pojemników oraz gratisów dołączonych do zestawu.

3. W przypadku urządzeń zakupionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą okres gwarancji wynosi 1 rok od daty dostawy.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji ogranicza się do wad (uszkodzeń) powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, które ujawnią się w okresie ochrony gwarancyjnej. W przypadku wymiany lub naprawy elementu urządzenia termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenie urządzenia do Sprzedawcy, w zakresie części wymienionej lub naprawionej.

6. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu Klient, razem ze zgłoszeniem wady, dostarczy do Sprzedawcy, na adres podany w Karcie Gwarancyjnej, zakupiony sprzęt, odpowiednio zapakowany, wraz z Kartą Gwarancyjną.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe.

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:
 • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem;
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
 • braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
 • użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. silnych detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
 • nieodpowiedniej konserwacji lub nieodpowiednich działań mających na celu wyczyszczenie sprzętu;
 • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
 • nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.);
 • używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami (przystawkami, napędami) nie przeznaczonymi do używania z tym sprzętem lub też z innymi, niż zalecane przez producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności;
 • niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
 • przepięcia w zewnętrznej elektrycznej instalacji zasilającej;
 • zalania, zamoczenia, ochlapania sprzętu jakimkolwiek płynem lub zanieczyszczenia go.
 • uszkodzeń wywołanych oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będących następstwem zawilgocenia, oraz wynikłych z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach środowiska, np. wysokie zapylenie, duża wilgotność, itp..
 • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
 • użytkowania sprzętu uszkodzonego.
10. Gwarancja nie obejmuje zmian barwy, zmatowień, przebarwień, itp., a także rys, otarć na obudowie i częściach roboczych powstałych w okresie eksploatacji sprzętu.

11. Naprawy lub modyfikacje sprzętu dokonane przez Klienta lub osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy powodują utratę ochrony gwarancyjnej.

12. Klient traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji również w przypadku dokonania uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia tabliczki znamionowej albo zatarcia numeru seryjnego, w sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania do Sprzedawcy, będących rezultatem nieodpowiedniego zabezpieczenia i zapakowania przesyłki przez Klienta.

14. W przypadku zbycia lub nieodpłatnego przekazania sprzętu przez Klienta uprawnienia z gwarancji przechodzą na nowego posiadacza. Wyżej wymienione ograniczenia ochrony gwarancyjnej mają zastosowanie odpowiednio. W szczególności ma to znaczenie, jeżeli nowym nabywcą jest firma i/lub użytkowanie odbywa się w warunkach komercyjnych.

15. W przypadku przejścia uprawnień wynikających z gwarancji na kolejnego nabywcę, okres gwarancji wynosi 1 rok od momentu wydania towaru pierwszemu nabywcy, i ogranicza się zawsze do naprawy sprzętu.

16. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

18. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Klienta wynikające z niesprawności, bądź niezdolności urządzenia do pracy, a także z wynikające pozbawienia Klienta sprzętu na czas naprawy.

16

Opieka pogwarancyjna

Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.

Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

Sprzedawca oferuje do sprzedaży podstawowy zestaw części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.

Sprzedawca nie gwarantuje zakupu części, które nie są dostępne u producenta urządzenia.

17

Usuwanie zużytego sprzętu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niesprawnych i/lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w celu utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie zostanie bezpłatnie przyjęte.

Klient ma również prawo zwrotu zużytego sprzętu do Sprzedawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć w przypadku, gdy sprzęt został kupiony w Sklepie Natulux lub jeżeli zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie Natulux i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. W takim przypadku Klient może dostarczyć zużyty sprzęt do siedziby firmy Natulux osobiście lub wysłać go na adres firmy na swój koszt.

18

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest firma NATULUX Sławomir Słowiński, z siedzibą w Łodzi (91-203), ul. Wersalska 47/75.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe przekazywane przez Klientów, są przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji postanowień zawartej umowy sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, których świadczone usługi umożliwiają wykonania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, wyłącznie na potrzeby owej usługi. Podmiotami o których mowa są:
 • firma kurierska UPS (UPS Polska Sp. z.o.o.) , świadcząca usługi dostawy towaru Sprzedawcy pod adres wskazany przez Klienta. 
 • firma Santander (Santander Consumer Bank S.A.), świadcząca usługę kredytową dla Klientów Sklepu, którzy wybrali tę usługę jako formę płatności za zamówiony towar. 
 • firma BGŻ BNP Paribas Bank (BGŻ BNP Paribas S.A.), świadcząca usługę kredytową dla Klientów Sklepu, którzy wybrali tę usługę jako formę płatności za zamówiony towar.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania.

Jeżeli Klient wyraził na to zgodę, Sprzedawca może wykorzystać dane osobowe Klienta do wysłania mu materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych.

Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.), w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz innych powszechnie obowiązujących aktach.

19

Postanowienia końcowe

W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu.

We wszystkich umowach sprzedaży za pośrednictwem Sklepu obowiązuje ta wersja Regulaminu, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z którą miał możliwość zapoznania się oraz która została przez niego zaakceptowana podczas składania zamówienia.
do góry

Polityka prywatnościOdwiedzając, przeglądając, czytając, czy w inny sposób korzystając ze Strony (Serwisu) www.mlynkidozboza.pl akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności, znajdującej się na tej stronie.


Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdej osoby, korzystającej ze Strony w jakikolwiek sposób, dotyczy aktualna Polityka Prywatności.


Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Strony, poza przypadkami, kiedy jest to konieczne dla realizacji umowy z klientem (dane odbiorcy dla firmy kurierskiej).


W przypadku, kiedy z własnego wyboru, Użytkownik lub Odwiedzający Stronę poda swoje dane osobowe, EUJUICERS.COM lub NATULUX mogą użyć tych informacji, aby skontaktować się z nim, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub droga e-mailową, w celu przekazania informacji lub materiałów, które ich zdaniem, mogą tę osobę zainteresować.


Osoby, które nie wyrażają zgody, aby ich dane osobowe były wykorzystywane w opisanym wyżej celu proszone są o przekazanie ich decyzji na adres email: info@eujuicers.com (kontakt w języku angielskim) lub pl@eujuicers.com (kontakt w języku polskim i angielskim).


W czasie korzystania ze Strony mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków adres e-mail i nazwisko. W przypadku formularzy zamówień i rejestracji na Stronie, będą Państwo proszeni o podanie większej liczby danych osobowych.


Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Strony lub procedur na niej udostępnianych ( np. złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu ). Pola formularzy, których wypełnienie jest konieczne są oznaczone (*)


Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność/procedurę , której te dane dotyczą.


W trakcie procesu rejestracji na Stronie zostaną Państwo poproszeni o wybranie hasła zabezpieczającego przed nieuprawnionym logowaniem. Prosimy o dołożenie starań w celu ochrony hasła przed dostępem osób trzecich.  NATULUX nie przyjmuje odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia hasła przez osoby nieuprawnione.


Dane osobowe przekazywane przez odwiedzających Stronę i Klientów, przechowujemy wyłącznie w celu:
• realizacji postanowień zawartej umowy ,
• informowania o nowych produktach i promocjach, które naszym zdaniem, mogą być przedmiotem zainteresowania Odwiedzających stronę i Klientów.

Wszelkie dane wprowadzane przez Klienta na Stronie, łącznie z danymi kart płatniczych są zabezpieczone na naszym serwerze poprzez szyfrowanie kluczem 128 bitowym. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Osoby, które pragną aby ich dane osobowe zostały zmienione lub usunięte z bazy danych EUJUICERS.COM i/lub NATULUX proszone są o przekazanie ich decyzji na adres email: pl@eujuicers.com (kontakt w języku polskim i angielskim) lub info@eujuicers.com (kontakt w języku angielskim).


Powyższe adresy kontaktowe mogą być również wykorzystane w przypadku pytań i niejasności związanych z przedstawioną Polityką Prywatności.


Jeśli nie akceptujecie Państwo przedstawionej Polityki Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszej Strony.


do góry

Nota prawnaInformujemy osoby odwiedzające i korzystające ze Strony (Serwisu) www.mlynkidozboza.pl o następujących wyłączeniach odpowiedzialności i zastrzeżeniach prawnych:

Wyłączenia odpowiedzialności

NATULUX podjął w najlepszej wierze wszelkie dostępne im starania w celu zapewnienia wysokiej jakości materiałom i informacjom prezentowanym na Stronie. Część z tych informacji i materiałów oparto na informacjach ogólnie dostępnych oraz pochodzących ze źródeł uważanych powszechnie za wiarygodne.


Mimo podjętych starań NATULUX nie gwarantuje poprawności i kompletności prezentowanych materiałów i informacji ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, obrazów / zdjęć lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem.


Odwiedzający Stronę akceptuje, że korzystanie z informacji i materiałów zawartych na stronie, opieranie się na prezentowanych opiniach, radach, uwagach, wskazówkach, materiałach graficznych, w tym wykresach, zdjęciach i rysunkach stanowi działanie na jego własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są i w jakiej są dostępne.


W szczególności NATULUX nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty, bezpośrednie i pośrednie, oraz konsekwencje szkód jakiegokolwiek rodzaju, wliczając w to bez ograniczeń między innymi: utratę zdrowia, dochodów, zysków, kontraktów, dóbr, danych cyfrowych, oczekiwanych lub spodziewanych oszczędności albo dochodów, będące rezultatem jakiejkolwiek przyczyny związanej z wykorzystaniem ( zastosowaniem ) informacji albo materiałów pochodzących, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, ze Strony.


Wyżej wymienieni nie przyjmują także odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, nieścisłości, braki i inne błędy, lub nieautentyczność i niezgodność ze stanem faktycznym jakichkolwiek informacji i materiałów zawartych na Stronie.


Użytkownicy i odwiedzający Stronę przyjmują do wiadomości, że na Stronie mogą występować połączenia hypertextowe (linki ) do innych stron sieci WWW, jak również inne strony tej sieci mogą posiadać linki to Strony. NATULUX nie ma wpływu ani kontroli nad tymi stronami i nie przyjmują odpowiedzialności za ich treść oraz jakiekolwiek skutki ich odwiedzin przez Użytkowników.


NATULUX wyłącza wszelkie gwarancje, realne i domniemane, w pełnym zakresie dopuszczonym przez prawo, odnoszące się do informacji i materiałów publikowanych na Stronie.


NATULUX zastrzega sobie prawo do zmian, modyfikacji, uzupełnień i korekt treści i układu graficznego prezentowanych na stronie, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Treści i materiały zabronione

Jeżeli na Stronie udostępnione są funkcjonalności służące wymianie informacji, takie jak adresy mailowe, formularze kontaktowe, forum dyskusyjne (w tym interaktywne), które mają na celu umożliwienie kontaktu z odwiedzającymi Stronę, jeżeli mają oni takie życzenie lub potrzebę, jak również umożliwienie kontaktu między innymi użytkownikami strony, wymianę poglądów, opinii, informacji, danych i innych materiałów w formie elektronicznej - zabronione jest użycie tych funkcjonalności do przechowywania, przesyłania, komunikowania i odbierania jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, obscenicznym i w jakikolwiek sposób naruszającym dobre obyczaje, obowiązujące prawo i dobra osobiste, zwanych dalej Zabronionymi materiałami i treściami.


W szczególności za zabronione treści i materiały uważa się wszelkie materiały, dane, wizerunki (obrazy, zdjęcia), informacje, wypowiedzi i opinie, które:
• naruszają prawo, normy obyczajowe, ogólnie przyjęte zasady współżycia i postępowania,
• są obraźliwe, nieprzyzwoite, obsceniczne, napastliwe, zniesławiające albo w inny sposób naruszające czyjąś godność lub też zawierające groźby,
• naruszają zasady poufności, prawa autorskie lub inne prawa o podobnym charakterze, naruszają prywatność lub inne prawa osób trzecich,
• odnoszą się lub stanowią reklamę usług lub towarów, z wyłączeniem reklamy prowadzonej przez NATULUX


NATULUX nie przyjmuje odpowiedzialności za, dokonane z naruszeniem powyższych zasad, jakiekolwiek przesłanie, przekazanie lub w inny sposób opublikowanie albo dostarczenie zabronionych treści i materiałów, bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem Strony lub jej funkcjonalności.


Użytkownicy i odwiedzający Stronę akceptują prawo NATULUX do dowolnego, zgodnego z prawem, wykorzystania informacji, materiałów, wpisów na forum i inaczej wyrażonych opinii i uwag uzyskanych dzięki funkcjonalnościom udostępnionych na Stronie. Wrażają oni również zgodę na usuwanie, kasowanie i cenzurowanie przez NATULUX, bez uprzedzenia jakiejkolwiek ze stron, dowolnych materiałów i treści na stronie, wliczając w to także, te w postaci wpisów na forum oraz przesyłane i komunikowane między użytkownikami - w szczególności jeżeli będą to, opisane wyżej, zabronione treści i materiały.


NATULUX zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub bezterminowego zablokowania dostępu do konta użytkownika, bez uprzedzenia, całkowicie lub częściowo w rezultacie naruszenia lub groźby naruszenia jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Noty Prawnej. W szczególnych przypadkach mogą zostać podjęte dalsze kroki prawne wobec osoby winnej naruszeń.

Ochrona praw autorskich

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.
W szczególności strony domeny w polskiej wersji językowej: www.mlynkidozboza.pl chroni prawo autorskie przysługujące
Copyright © 2012 NATULUX Sławomir Słowiński


Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie zostały wykorzystane za zgodą osób i podmiotów uprawnionych a ich polskie wersje językowe stanowią własność NATULUX Sławomir Słowiński.


Kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wymienionych jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z NATULUX.


Prezentowane na Stronie raporty, opinie, informacje, rankingi nie mogą być użyte w celach reklamowych ani żadnych innych celach komercyjnych. NATULUX podejmuje wszelkie dostępne działania aby zapobiec komercyjnemu użyciu materiałów, publikacji oraz nazw handlowych, w tym MLYNKIDOZBOZA.PL .


NATULUX udziela wyłącznego, nie przenaszalnego, ograniczonego prawa do odwiedzania i korzystania z niniejszej Strony i materiałów i informacji na niej zawartych pod warunkiem przestrzegania zasad wymienionych w niniejszej Nocie Prawnej.


Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i zastrzeżenia prawne zostały sporządzone w oparciu i w zgodności z normami prawa europejskiego (EU).


Brak zgodności z prawem, brak umocowania prawnego, nieważność lub brak mocy wiążącej jakiegokolwiek z postanowień i zapisów powyższej Noty Prawnej nie ma wpływu na skutki prawne, ważność i wiążącą moc prawną postanowień i zapisów pozostałych.


do góry

Polityka cookies


 1. Serwis www.MLYNKIDOZBOZA.pl (zwanego dalej Serwisem) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu www.MLYNKIDOZBOZA.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.MLYNKIDOZBOZA.pl z siedzibą pod adresem ul. Wersalska 47/75, Łódź 91-203.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry


Regulamin

(Obowiązujący do dn. 24.12.14r. włącznie)


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.mlynkidozboza.pl zwanego dalej Sklepem, prawa i obowiązki Klienta i Sklepu oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

1

Informacja o sprzedawcy

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mlynkidozboza.pl administrowany jest przez firmę NATULUX Sławomir Słowiński z siedzibą pod adresem: 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75 lok. 7, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 58822, numer NIP 727-184-72-78, REGON: 100624186 zwaną dalej Sprzedawcą.

2

Zakres i miejsce działalności

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez witrynę internetową pod adresem www.mlynkidozboza.pl, zwaną dalej Stroną oraz w biurze handlowym w siedzibie firmy NATULUX.

Sklep nie realizuje zamówień na adres dostawy poza granicami Polski.

3

Klient

Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4

Towary

Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały sprowadzone na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, w ramach sprzedaży po obniżonych cenach, mogą być oferowane towary używane bądź niepełnowartościowe. Oferta sprzedaży takich towarów umieszczona jest w specjalnym dziale, a w opisie urządzenia znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na ten temat.

5

Ceny

Wszystkie ceny umieszczone na stronach internetowych Sklepu są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena potwierdzona przez sprzedawcę lub uzgodniona ze sprzedawcą, np. drogą telefoniczną lub emailową. W przypadku zamówionych produktów, których łączna wartość przekracza wartość 300zł, koszty dostawy towarów zamówionych przez Klienta do miejsca przez niego wskazanego na terenie Polski pokrywa Sprzedawca.

Ceny produktów podane na stronie są aktualne i obowiązują do odwołania.

Ceny nie zawierają kosztów związanych z zapłatą za towar w przypadku zapłaty za pobraniem - do rąk kuriera. W przypadku wystąpienia takiego kosztu, na Stronie umieszczono wyraźną informacja o jego wysokości i konieczności zapłaty przez Klienta, w związku z wyborem przez niego tej formy zapłaty.

6

Umowa kupna sprzedaży

Klient wypełnia i wysyła formularz zamówienia zwany dalej Zamówieniem, korzystając z funkcjonalności udostępnionych w tym celu na Stronie. Umowę kupna sprzedaży uważa się za zawartą w momencie wysłania przez Sklep Potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail Klienta podany w przysłanym przez niego Zamówieniu.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera specyfikację wszystkich istotnych elementów transakcji, a w szczególności:
• określenie Sprzedawcy,
• określenie Klienta,
• oznaczenie towaru będącego przedmiotem kupna – sprzedaży,
• cenę brutto,
• sposób zapłaty i ewentualny koszt pobrania zapłaty,
• sposób i miejsce dostawy,
• termin dostawy . Termin dostawy może być wyrażony przedziałem czasowym lub w sposób względny, w zależności od np. daty wpływu zapłaty na rachunek sklepu.

Po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klient sprawdzi jego zgodność z dokonanym zamówieniem, w szczególności co do danych identyfikacyjnych Klienta, oznaczenia towaru, ceny, sposobu zapłaty i miejsca dostawy.

W przypadku stwierdzenie rozbieżności z zamówieniem lub innych niezgodności Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić swoje zastrzeżenia do Sklepu – drogą emailową, telefonicznie, faxem lub osobiście w biurze handlowym Natulux.

W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Klienta w ciągu 24 godzin od chwili wysłania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sklep przyjmie, że Klient nie wnosi zastrzeżeń do treści przesłanego mu Potwierdzenia .

7

Zamówienie

Sklep przyjmuje zamówienia złożone: poprzez funkcjonalności udostępnione na Stronie www.mlynkidozboza.pl, złożone zwykłym emailem na adres pl@eujuicers.com lub złożone telefonicznie. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.

Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie równocześnie jako jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Natulux danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie również jako upoważnienie Sprzedawcy do wystawienia faktury sprzedaży bez konieczności uzyskania podpisu nabywcy.

8

Dostawa

Zakupiony towar jest dostarczany Klientowi na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty dostawy pokrywa Sklep.

Z chwilą wysyłki towaru Sklep powiadamia Klienta o tym fakcie drogą emailową, podając jednocześnie nazwę firmy kurierskiej i numer przesyłki. Wiadomość zostaje wysłana na adres email Klienta podany w Zamówieniu.

Sklep przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne braki jakościowe (np. uszkodzenia) i ilościowe dostarczanego towaru.

Dostawa towaru następuje w terminie do 3 dni roboczych od przesłania Klientowi Potwierdzenia przyjęcia zamówienia – w przypadku, gdy zamówiony towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy. W przypadku, gdy towar jest aktualnie wysprzedany klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o przewidywanym terminie dostawy. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z zakupu i anulować zamówienie.

W wyjątkowych przypadkach, kiedy dostawa w w/w terminie nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca zaproponuje anulowanie zamówienie lub indywidualny termin dostawy. Wybór należy do Klienta. W przypadku, gdy zdecyduje się on na rezygnację z zakupu Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania informacji o decyzji Klienta oraz numeru konta bankowego, na który ma być przelana należność, zwróci otrzymaną zapłatę w całości.

Zaleca się, aby, odbierając towar, Klient sprawdził, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (rozerwań opakowania, wgnieceń, śladów przepakowania, itp.). Spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacji ułatwi ustalenie ewentualnej odpowiedzialności firmy kurierskiej.

Sprzedawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za stan i zawartość przesyłki.

9

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:

W momencie odbioru towaru :
• gotówką do rąk pracownika Sklepu – w przypadku odbioru w biurze handlowym NATULUX,
• gotówką do rąk kuriera - w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.


Przed wydaniem towaru:
• przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy w mBank nr rachunku 64 1140 2004 0000 3902 5903 1353 NATULUX. 91-203 Łódź, ul.Wersalska 47/75
• poprzez kredyt za pośrednictwem firmy Żagiel


Klient dokonuje wyboru momentu i formy płatności wypełniając odpowiednio formularz zmówienia dostępny w tym celu na Stronie ( zaznaczając właściwą opcję ) lub też informując o tym w zamówieniu mailowym lub telefonicznie .

10

14-dniowe prawo zwrotu


Klient ma prawo zwrotu towaru, jeżeli nie spełnia jego oczekiwań w terminie 14-dni od zakupu. W takim przypadku należy odesłać do sklepu zakupione urządzenie, kompletne, wraz z wszystkimi otrzymanymi dokumentami tj. kartą gwarancyjną, fakturą i instrukcją obsługi. Do zwracanego urządzeniem należy dołączyć pismo informujące sklep o zwrocie towaru wraz z numerem konta, na które sklep na przelać zapłaconą cenę towaru.
Prawo do zwrotu nie obowiązuje w przypadku, kiedy zakupu dokonuje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jednostka budżetowa lub fundacja. W takich przypadkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego w miejsce odnośnych uregulowań Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej /.../.

11

Warunki gwarancji


1. Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie części urządzenia na okres podany na pierwszej stronie niniejszej karty gwarancyjnej, począwszy od daty jego sprzedaży Klientowi.

Silnik elektryczny wraz z jego częściami składowymi objęty jest okresem gwarancji o długości podanej na stronie, o której mowa w paragrafie §1 niniejszego regulaminu oraz w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych oraz naczyń i pojemników znajdujących się w zestawie.

2. Fakt udzielenia gwarancji Sprzedawca potwierdza osobnym dokumentem – Kartą Gwarancyjną, podpisaną przez upoważnionego pracownika, który to dokument zostaje dołączony do sprzedanego urządzenia.

3. Klient zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymał Kartę Gwarancyjną. W przypadku stwierdzenia jej braku powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Sprzedawcy. Brak karty gwarancyjnej może utrudnić nabywcy dochodzenie roszczeń gwarancyjnych.

4. Roszczenie o usunięcie wady urządzenia w okresie gwarancyjnym należy zgłosić do Sprzedawcy na piśmie na adres podany w paragrafie §1 niniejszego regulaminu.

5. O ile nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt. 6 i 7 Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia roszczenia dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, w zależności od rodzaju wady lub uszkodzenia.

6. Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji Klient powinien razem z urządzeniem dostarczyć do Sprzedawcy kopię dowodu zakupu – fakturę lub paragon fiskalny oraz oryginał Karty Gwarancyjnej.

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenie powstałe w wyniku:
• upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem;
• niewłaściwego użytkowaniem, niezgodnego z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
• braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
• użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
• podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
• nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.);
• używania urządzenia do celów komercyjnych. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospdarstwa domowego;
• używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
• napraw i modyfikacji dokonanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby;

9. Gwarancją nie są objęte zmiany barwy, zmatowienia, przebarwienia itp., a także rysy, otarcia lub mikropęknięcia na obudowie i częściach roboczych.

10. Wykonanie naprawy w okresie gwarancji samodzielnie przez użytkownika lub nieautoryzowany serwis może pozbawić Kupującego prawa do roszczeń z tytułu gwarancji.

11. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień Klienta, wynikających z niezgodności produktu z umową.

13. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.


12

Opieka pogwarancyjna

1. Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.

2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od serwisu Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

3. Sprzedawca oferuje do sprzedaży podstawowy zestaw części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.

4. Sprzedawca nie gwarantuje zakupu części, które nie są dostępne u producenta urządzenia.


13

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów, są przechowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu:
• realizacji postanowień zawartej umowy ,
• informowania go o nowych produktach i promocjach – o ile uprzednio wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe klientów Sklepu nie są udostępniane innym osobom ani podmiotom. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.


Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Poznaj młynki do zboża

Domowy młynek do zboża to podstawa bardziej świadomego i zdrowszego stylu życia i odżywiania się. Są niezbędnym pomocnikiem w kuchni każdego, komu zależy by żyć zdrowo.

Dietetycy i lekarze ciągle podkreślają ogromną rolę produktów pełnoziarnistych w utrzymaniu naszego organizmu w zdrowiu i dobrej kondycji. Są one znakomitą metodą na codzienne dostarczenie mu cennych witamin, minerałów, błonnika i energii.

Co więcej, samodzielnie mieląc mąkę masz pełną kontrolę nad jej składem. Masz pewność, że jest świeża i pełnowartościowa.

Młynki do zboża, to wspaniałe rozwiązanie, aby szybko i bez wysiłku zmielić mąkę do wszystkich domowych wypieków lub zrobić zdrowe płatki zbożowe do śniadaniowego muesli.

Co więcej, samodzielnie mieląc mąkę masz pełną kontrolę nad jej składem. Masz pewność, że jest świeża i pełnowartościowa.


Zapraszamy także na naszą drugą stronę, poświęconą innym produktom sprzyjającym zdrowemu odżywianiu. Wyciskarki do soków, bo o nich mowa, wycisną zdrowy sok pełen witamin i minerałów ze wszystkich owoców warzyw i ziół. Dowiedz się, czym są wyciskarki - www.eujuicers.pl